Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie EditPage Webdesign een overeenkomst sluit.
 2. Onderhoud van een website: het door EditPage Webdesign inpassen, aanpassen en/of veranderen van de bestaande website, al dan niet op basis van door Opdrachtgever aangeleverde informatie.
 3. Domeinnaamleverancier: een Uitgevende instantie of Registrar, welke als leverancier voor EditPage Webdesign domeinnamen onder een of meerdere specifieke domeinnaamextensies ten behoeve van Opdrachtgever levert.
 4. Registrar: een organisatie die toestemming van een Uitgevende instantie heeft gekregen om direct in de centrale database domeinnamen te registreren of te wijzigen.
 5. Domeinnaamhouder: de houder van een domeinnaam volgens de Uitgevende instantie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van EditPage Webdesign zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor EditPage Webdesign alleen bindend indien en voor zover deze door EditPage Webdesign uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en/of prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Offertes van EditPage Webdesign zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en EditPage Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Aanbiedingen en/of offertes van EditPage Webdesign gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Indien blijkt dat de door Opdrachtgever bij de aanvraag van een offerte en/of het aangaan van de overeenkomst verstrekte gegevens onjuist of onvolledig waren, heeft EditPage Webdesign het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen.
 6. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 7. Wijzigingen in de tarieven worden door EditPage Webdesign minimaal 14 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen uiterlijk tot 14 dagen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 8. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van EditPage Webdesign zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor schade ten gevolge van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

 1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert EditPage Webdesign dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. EditPage Webdesign spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van EditPage Webdesign zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
 3. EditPage Webdesign spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking
 4. EditPage Webdesign is gerechtigd naar eigen inzicht, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 5. Opdrachtgever stelt EditPage Webdesign steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email, rechtsvorm en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
 6. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat EditPage Webdesign het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze EditPage Webdesign, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart EditPage Webdesign van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 9. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EditPage Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EditPage Webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan EditPage Webdesign zijn verstrekt, heeft EditPage Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de door EditPage Webdesign gehanteerde tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Opdrachtgever garandeert dat het door Opdrachtgever aan EditPage Webdesign aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door EditPage Webdesign te (laten) gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
 11. EditPage Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door Opdrachtgever aan EditPage Webdesign verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie. Opdrachtgever vrijwaart EditPage Webdesign voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 12. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan EditPage Webdesign de uitvoering van een volgende fase opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 13. Indien door EditPage Webdesign of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5. Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe website door EditPage Webdesign voor Opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen andere looptijd dan de tussen partijen overeengekomen levertijd voor de aan EditPage Webdesign verstrekte opdracht.
 2. Door EditPage Webdesign opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Overschrijding van overeengekomen levertijden, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen EditPage Webdesign en Opdrachtgever kent, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 5. EditPage Webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever is overleden, in staat van faillissement verkeerd, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
 6. EditPage Webdesign heeft tevens het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat Opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 7. EditPage Webdesign heeft tevens het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat Opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten.

Artikel 6. Meerwerk

 1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten verbonden zijn, als minderwerk.
 2. Indien EditPage Webdesign, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren, is EditPage Webdesign gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat EditPage Webdesign door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van EditPage Webdesign kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel is EditPage Webdesign gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 8. Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum In geval van niet tijdige betaling heeft EditPage Webdesign het recht om vertragingsrente ad 10 %, alsmede buitengerechtelijke incassokosten ad 15% (met een minimum van 50 euro) in rekening te brengen over het onbetaald gebleven bedrag. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
 2. Alle door EditPage Webdesign uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens EditPage Webdesign heeft voldaan.
 4. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover EditPage Webdesign niet nakomt is EditPage Webdesign gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen en/of te (doen laten) verwijderen, onverminderd het recht van EditPage Webdesign op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij EditPage Webdesign of diens licentiegevers, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur en/of andere geleverde diensten en/of goederen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 3. Het is EditPage Webdesign toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien EditPage Webdesign door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Al het door EditPage Webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van EditPage Webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

Artikel 10. Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Voorzover EditPage Webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop EditPage Webdesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan EditPage Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met EditPage Webdesign of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met EditPage Webdesign.
 2. De totale aansprakelijkheid van EditPage Webdesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de overeengekomen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) overeengekomen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor geleden schade echter meer bedragen dan 500 Euro, behoudens en voor zover een door EditPage Webdesign afgesloten verzekering hiervan afwijkt.
 3. EditPage Webdesign is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs-)gegevens, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade ten gevolge van overmacht.
 4. EditPage Webdesign is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever EditPage Webdesign onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade, schriftelijk in gebreke stelt, met daarbij een deugdelijke omschrijving van de schade en de daarmee verband houdende tekortkoming van EditPage Webdesign.
 5. EditPage Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de Opdrachtgever is aangebracht. De Opdrachtgever dient EditPage Webdesign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in gegevens van Opdrachtgever.

Artikel 11. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. EditPage Webdesign noch de Opdrachtgever zijn, behoudens het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden, gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 12. Reclame

 1. De Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na levering schriftelijk eventuele gebreken aan de geleverde producten en/of diensten te melden aan EditPage Webdesign. Na het verstrijken van deze termijn vervalt ieder recht tot reclame.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. EditPage Webdesign behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 10 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, dient de Opdrachtgever dit voorafgaand aan de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan EditPage Webdesign kenbaar te maken. In dat geval blijven de oorspronkelijke leveringsvoorwaarden van toepassing, dan wel is EditPage Webdesign gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Overig

 1. EditPage Webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever aan derden verstrekken voor zover daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan EditPage Webdesign.
 2. Wanneer EditPage Webdesign bemiddelt bij webhosting voor de Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt. In dat geval zijn (tevens) de Aanvullende voorwaarden van toepassing.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden.
 4. EditPage Webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen EditPage Webdesign en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen welke uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt.

Aanvullende voorwaarden

De hieronder vermelde aanvullende voorwaarden zijn specifiek van toepassing op de daarin vermelde onderwerpen. Indien en voor zover de aanvullende voorwaarden afwijken van algemene voorwaarden zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing.

Artikel 16. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de overeenkomst strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) EditPage Webdesign die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. EditPage Webdesign hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van EditPage Webdesign is gerechtvaardigd, is EditPage Webdesign gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is EditPage Webdesign in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. EditPage Webdesign zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is EditPage Webdesign gerechtigd hiervan aangifte te doen. EditPage Webdesign kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties EditPage Webdesign verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is EditPage Webdesign gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart EditPage Webdesign voor alle schade als gevolg van bovenstaande. EditPage Webdesign is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van EditPage Webdesign in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks EditPage Webdesign, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. EditPage Webdesign zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 8. Zonder toestemming van EditPage Webdesign is het Opdrachtgever verboden de door EditPage Webdesign verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 9. EditPage Webdesign kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de overeenkomst. Bij overschrijding van dit maximum is EditPage Webdesign bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
 10. Opdrachtgever verstrekt hierbij EditPage Webdesign een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van EditPage Webdesign verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door EditPage Webdesign geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door EditPage Webdesign.
 11. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 17. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de overeenkomst (mede) ertoe strekt dat EditPage Webdesign voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. EditPage Webdesign vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van EditPage Webdesign, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt EditPage Webdesign schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 5. EditPage Webdesign is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van EditPage Webdesign.
 6. Indien EditPage Webdesign een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal EditPage Webdesign medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 7. Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder EditPage Webdesign of een lokale contactpersoon van EditPage Webdesign is ten behoeve van Opdrachtgever:
 8. Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan hetgeen bepaald in lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever;
 9. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.
 10. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres.
 11. EditPage Webdesign heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 12. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is EditPage Webdesign gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.
 13. Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat EditPage Webdesign geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op EditPage Webdesign een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal EditPage Webdesign deze verplichting te allen tijde naleven.

Artikel 18. Beschikbaarheid

 1. EditPage Webdesign zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door EditPage Webdesign opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. EditPage Webdesign stelt in beginsel geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij EditPage Webdesign opgeslagen data te maken.
 3. EditPage Webdesign zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. EditPage Webdesign is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). EditPage Webdesign is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 4. EditPage Webdesign zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van EditPage Webdesign. EditPage Webdesign kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
 5. Indien naar het oordeel van EditPage Webdesign een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van EditPage Webdesign of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is EditPage Webdesign gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.